ผวจ.ลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุราชการ จังหวัดลำพูน จึงได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานผู้ครบเกษียณอายุราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566