รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทองตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2565 สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีรายชื่อโรงเรียน ดังนี้ ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ได้แก่ -โรงเรียนบ้านดอยแก้ว ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดสันป่าสัก 2. โรงเรียนวัดเหมืองง่า 3. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 4. โรงเรียนวัดป่าแดด 5. โรงเรียนบ้านหนองดู่ โดยมี ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน