ประกาศโรงเรียนบ้านศรีป้าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนวัดทากาศ