การประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ผอ.สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.  2566 เวลา 11.30  น. ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้ารับการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 15) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ประธานกรรมการ นายรตนภูมิ โนสุ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เลขานุการ และนางสาวขวัญตา ดำสว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ช่วยราชการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ผู้ช่วยเลขานุการ ในการนี้นายวินัย  แป้นน้อย  รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน  พันธุ์เสนา  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และดร.พิชัย  บุญมาหนองคู  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1   พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ในสังกัดฯ  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินฯ  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม   สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน