ประชุมประธานเครือข่ายฯ สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ในการนี้ได้มีนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัยบุญมา หนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 นางภัทษร คำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ทั้ง 9 เครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566