ประชาสัมพันธ์การใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนซูเปอร์แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อความสะดวกของประชาชน