ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา