การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1