ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ