ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ
ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 087-112-2996
E-mail : nuttakul.room@gmail.com 

นายวินัย แป้นน้อย
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 094-635-2754
E-mail : winai5244@gmail.com 

ดร.กฤติน พันธ์ุเสนา
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 093-645-6352
E-mail : nongcs1@gmail.com

ดร.พิชัย บุญมาหนองคู
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 080-294-6953
E-mail : phichaiku@gmail.com

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการศึกษา
โทร : 086-197-0489
E-mail : prasit672@gmail.com

นายกนกบุญ กระแสร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
โทร : 053-003-551 ต่อ 242
E-mail : kanokboon@lpn1.go.th 

นายเดชอนัน คุนุ
ผู้อำนวยการกฎหมาย
และคดี
โทร : 085-172-2424
E-mail : detkunu@gmail.com

น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ
โทร : 086-917-1592
E-mail : jk9989@hotmail.com

น.ส.อำไพ บุญสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน
โทร : 087-183-8798
E-mail : ampai_2506@hotmail.com

นางภัสพร จันทร์ผง
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน
และสินทรัพย์
โทร : 093-326-9081
E-mail : bhadjam13@gmail.com 

นางภัทษร คำแหง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา
โทร : 062-653-9495
E-mail : pattasorn_lpn@hotmail.com

นางปุณยวีย์ รื่นเริ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานบุคคล
โทร : 088-415-3539
E-mail : dueu23jar@hotmail.com

นางนิตยา ปาระมี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โทร : 081-412-6179
E-mail : nidlamphun143@gmail.com

นางอำพัน คาดคำฟู
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจ
สอบภายใน
โทร : 099-463-9196
E-mail : ampun2010@gmail.com