ดร.สุธีรัตน์ อริเดช
ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร :
E-mail : 


นายวินัย แป้นน้อย
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 094-635-2754
E-mail : winai5244@gmail.com 


ดร.กฤติน พันธ์ุเสนา
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 093-645-6352
E-mail : nongcs1@gmail.com


ดร.พิชัย บุญมาหนองคู
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 080-294-6953
E-mail : phichaiku@gmail.com


นายกนกบุญ กระแสร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
โทร : 053-003-551 ต่อ 242
E-mail : kanokboon@lpn1.go.th 


นายเดชอนัน คุนุ
ผู้อำนวยการกฎหมาย
และคดี
โทร : 085-172-2424
E-mail : detkunu@gmail.com


น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ
โทร : 086-917-1592
E-mail : jk9989@hotmail.com


นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์
โทร :
E-mail : @gmail.com


นางภัทษร คำแหง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา
โทร : 062-653-9495
E-mail : pattasorn_lpn@hotmail.com


นางปุณยวีย์ รื่นเริ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานบุคคล
โทร : 088-415-3539
E-mail : dueu23jar@hotmail.com


นางนิตยา ปาระมี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โทร : 081-412-6179
E-mail : nidlamphun143@gmail.com


นางนงคราญ ปัญญาสีห์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา
โทร :
E-mail : @gmail.com


นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน
โทร :
E-mail :@gmail.com