ดร.สุธีรัตน์ อริเดช
ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 053003547 ต่อ 212
นายวินัย แป้นน้อย
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 053003547 ต่อ 212
ดร.กฤติน พันธ์ุเสนา
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 053003547 ต่อ 212
ดร.พิชัย บุญมาหนองคู
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
โทร : 053003547 ต่อ 212
นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร : 053003547 ต่อ 113
นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทร : 053003547 ต่อ 135
นายกนกบุญ กระแสร์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
โทร : 053003547 ต่อ 212
นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร : 053003547 ต่อ 114
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 053003547 ต่อ 131
นางนิตยา ปาระมี
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
โทร : 053003547 ต่อ 134
นางนงคราญ ปัญญาสีห์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร : 053003547 ต่อ 243
นางภัทษร คำแหง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร : 053003547 ต่อ 122
นางสาวอังณ์คนา ไววุฒิ
ผอ.กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 053003547 ต่อ 117
นายเดชอนัน คุนุ
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
โทร : 053003547 ต่อ 244