แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพป.ลำพูน เขต 1

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน