กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุ่มกลุ่มบริหาร
งานบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฏหมายและคดี