การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ เรียนดี มีความสุข ”

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ เรียนดี มีความสุข ” ตามแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน