ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๖