นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารงานบุคคล ปี2566

 
2 นโยบายการบริหารงานบุคคล และแผนบริหารงานบุคคล