หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4.การพัฒนาบุคลากร

5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การให้คุณและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การให้โทษ