แผนดำเนินงานและการใช้งานงบประมาณประจำปี

1.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.ลำพูน เขต 1

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

<