MOUส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยเพื่อสนองพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สำนักงานศึกษาการจังหวัดลำพูน หน่วยงานทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และสถานศึกษาจำนวน 16 แห่ง โดยดร.สุธีรัตน์  อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 และนางพราวพิมล ศรีไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมในพิธีลงนาม ทั้งนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้าใจ สำหรับครูและอาสาสมัครสอนเสริมเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดำเนินการโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ณ โรงแรมแกรนด์ปา รีสอร์ท จ.ลำพูน