ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธาน และดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน