พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1. นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน 2. นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 3. นางโสมฤทัย คำราพิช นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน 4. นางสาวหิรัญญา คำปัด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 5. นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 6. นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 7. นายไพศาลใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 8. นางสาว นวรัตน์ มโนวรรณา เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี้ 9. นายธนกฤต บุญทาจันทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และ10. นายสุมิตต์ แป๊ะกลาง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 โรงพยาบาลลำพูน