ขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนตามแนวทางการประเมิน PISA

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสร้างและใช้เครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาตร์ในระดับชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ระดับนานาชาติ โดยมี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน