ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานด้านในอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการนี้ได้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพ มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม บรรยากาศ เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สำหรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดเวที ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ได้มาพบปะพูดคุย ทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังถือเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูน ร่วมกันในทุกมิติ อาทิ การผลักดัน Soft Power ของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และประเด็นที่สำคัญคือการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในขณะนี้ อีกด้วย และกิจกรรมสภากาแฟครั้งต่อไป จะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายาน 2567 โดยมีหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพ