MOU สพท. กับโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายชูศักดิ์ แนวราช ผอ.โรงเรียนตำบลบ้านแป้น นายนิติธร วรรณมะกอก ผอ.โรงเรียนชุมชนตำบลน้ำดิบ นายณัฐวัฒน์ สมมะโน ผอ.โรงเรียนบ้านทาป่าสัก นายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไซ พร้อมด้วยบุคลากรสพป.ลำพูน เขต 1 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทาป่าสัก เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก อ.แม่ทา จ.ลำพูน